Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Seuraavilla tiedoilla haluamme antaa sinulle ”rekisteröitynä” yleiskatsauksen siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksistasi. Periaatteessa Internet-sivujamme on mahdollista käyttää ilman henkilötietojen syöttämistä. Jos kuitenkin haluat käyttää yrityksemme erityispalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä eikä käsittelylle ole oikeusperustaa, saamme yleensä suostumuksesi.

Henkilötietojen, kuten nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, käsittely tapahtuu aina Saksan tietosuoja-asetuksen (Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) ja ”Alfix GmbH” -yritykseen sovellettavien maakohtaisten tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen avulla haluamme kertoa sinulle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen laajuudesta ja tarkoituksesta.

.

Olemme rekisterinpitäjänä toteuttaneet lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin aina olla tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä voit myös vapaasti toimittaa meille henkilötietojasi vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi puhelimitse tai postitse.

Sinäkin voit ryhtyä yksinkertaisiin ja helposti toteutettaviin toimenpiteisiin suojautuaksesi kolmansien osapuolten luvattomalta pääsyltä tietoihin. Haluamme siksi antaa sinulle tässä muutamia vinkkejä siitä, miten voit käsitellä tietojasi turvallisesti:

  • Suojaa tilisi (kirjautuminen, käyttäjä- tai asiakastili) ja IT-järjestelmäsi (tietokone, kannettava tietokone, tabletti tai mobiililaite) turvallisilla salasanoilla.
  • Vain sinulla pitäisi olla pääsy salasanoihin.
  • Varmista, että käytät salasanojasi aina vain yhdelle tilille (kirjautumis-, käyttäjä- tai asiakastilille)

.

  • Älä käytä samaa salasanaa eri verkkosivustoille, sovelluksiin tai verkkopalveluihin.
  • Käytettäessä julkisesti saatavilla olevia tai muiden ihmisten kanssa jaettuja tietojärjestelmiä pätee erityisesti seuraavaa: kirjaudu ulos aina uudelleen jokaisen verkkosivustolle, sovellukseen tai verkkopalveluun kirjautumisen jälkeen.

Kaikki verkkosivut, sovellukset ja verkkopalvelut ovat käytettävissäsi.

Salasanojen tulisi koostua vähintään 12 merkistä, ja ne tulisi valita siten, ettei niitä voi helposti arvata. Ne eivät siis saisi sisältää arkielämän tavallisia sanoja, omaa nimeä tai sukulaisten nimiä, vaan niiden tulisi sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.

2. Rekisterinpitäjä

Tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

Alfix GmbH
Langhennersdorfer Str. 15, 09603 Großschirma, Saksa

Puhelin: +4937328800100

Faksi: +4937328800199

Sähköposti: info@alfix-systems.com

Rekisterinpitäjän edustaja: Johto

3. Tietosuojavastaava

Voit tavoittaa tietosuojavastaavan seuraavasti:

DataOrga® GmbH

Sähköposti: datenschutz@alfix-systems.com

Voit milloin tahansa ottaa suoraan yhteyttä tietosuojavastaavaamme kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja ehdotuksissa.

4. Määritelmät

Tietosuojaseloste perustuu EU:n direktiivin ja asetuksen (GDPR) hyväksymisen yhteydessä käytettyihin termeihin. Tietosuojaselosteemme on oltava helppolukuinen ja ymmärrettävä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyt termit etukäteen.

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä muun muassa seuraavia termejä:

 1. Henkilötiedot
  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitiedon, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.
 2. Subjekti
  Subjekti on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä (yhtiömme) käsittelee.
 3. Henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä (yhtiömme) käsittelee.
 4. Käsittely
  Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa automaattista tai ei-automaattista toimintaa tai toimintojen sarjaa, joka kohdistuu henkilötietoihin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, arkistointi, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen välittämällä, levittämällä tai muulla tavoin saataville asettamalla, yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
 5. Käsittelyn rajoittaminen
  Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden tulevaa käsittelyä.
 6. Profilointi
  Profilointi on kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai sijainnin muutokseen liittyvien näkökohtien analysoimiseen tai ennustamiseen.
 7. Pseudonymisointi
  Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen lisäämistä, edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.
 8. Prosessori
  Prosessori on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
 9. Prosessori on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.
 10. Vastaanottaja
  Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan erityisen tutkimustoimeksiannon yhteydessä.
 11. Kolmannella osapuolella
  Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, lukuun ottamatta rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöitä, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoranaisen määräysvallan alaisuudessa oikeus käsitellä henkilötietoja.
 12. Suostumus
  Suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaaehtoista, tietoon perustuvaa ja täsmällistä tahdonilmaisua, joka annetaan lausumana tai muuna yksiselitteisenä vahvistavana toimena ja jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn
 13. .

5. Käsittelyn oikeusperusta

Yhtiömme käyttää DS-GVO:n 6 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohtaa (yhdessä TTDSG:n 25 §:n 1 momentin kanssa) oikeusperustana käsittelytoimille, joissa saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuolena olet, kuten esimerkiksi sellaisten käsittelytoimien osalta, jotka ovat tarpeen tavaroiden toimittamista tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamista varten, käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama koskee käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi kun on kyse tuotteitamme tai palveluitamme koskevista tiedusteluista.

Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteinen velvoite, jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, kuten verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi tiloissamme ja sen seurauksena hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan.

Viimeiseksi käsittelytoimet voisivat perustua DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi edellyttäen, että rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. Tällaiset käsittelytoimet ovat meille sallittuja erityisesti siksi, että eurooppalainen lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin se katsoi, ett oikeutettua etua voidaan olettaa olevan, jos olet yrityksemme asiakas (DS-GVO:n johdanto-osan 47 kappaleen 2 lause).

6. Tietojen siirto kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi ei siirret{³”a}v{³”a} kolmansille osapuolille muita kuin alla lueteltuja tarkoituksia varten.

.

Jakaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos:

  1. Olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti,

ja olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi.

  1. tietojesi luovuttaminen on sallittua DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla oikeutettujen etujemme turvaamiseksi, eikä ole syytä olettaa, että sinulla on suojelun arvoinen ensisijainen etu, jonka vuoksi tietojasi ei saa luovuttaa,

.

  1. jos on olemassa oikeudellinen velvoite tietojen luovuttamiseen DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, sekä

.

 1. Tämä on laillisesti sallittua ja välttämätöntä DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jotta voimme käsitellä sopimussuhteitamme sinuun.

Suojatakseen tietojasi ja salliaksemme tarvittaessa tietojen siirtämisen kolmansiin maihin (EU:n/ETA:n ulkopuolelle) olemme tehneet Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin perustuvia toimeksiantosopimuksia. Jos vakiosopimuslausekkeet eivät riitä riittävän turvallisuustason varmistamiseen, tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumuksesi voi olla oikeusperusteena tietojen siirtämiselle kolmansiin maihin. Tätä ei toisinaan sovelleta, jos tietoja siirretn kolmansiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio on tehnyt DS-GVO:n 45 artiklan mukaisen riittvyyspäätöksen.

7. Teknologia

7.1 SSL/TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS-salausta takaamaan tietojenkäsittelyn turvallisuuden ja suojaamaan luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten, kirjautumistietojen tai yhteydenottopyyntöjen, jotka lähetät meille operaattorina. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä on ”http://” sijasta ”https://” ja selaimen rivillä lukko-symboli.

.

Käytämme tätä tekniikkaa suojellaksemme siirrettyjä tietojasi.

7.2 Tietojen kerääminen verkkosivustolla vieraillessasi

Kun käytät verkkosivustoamme vain tiedottamiseen, eli kun et rekisteröidy tai muuten lähetä meille tietoja, keräämme vain tietoja, jotka selaimesi lähettää palvelimellemme (niin sanottuihin ”palvelimen lokitiedostoihin”). Verkkosivustomme kerää useita yleisiä tietoja ja tietoja aina, kun sinä tai automaattinen järjestelmä käyttää sivua. Nämä yleiset tiedot ja tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Seuraavat asiat voidaan tallentaa

  1. Käytetyt selaintyypit ja -versiot,
  2. käyttöjärjestelmä, jota käyttävä järjestelmä käyttää,

ja

  1. Sivusto, jolta käyttäjäjärjestelmä saapuu verkkosivustollemme (ns. referrer),

.

  1. Alisivustot, joihin pääsee verkkosivustomme käyttöjärjestelmän kautta,

.

  1. sivuston käytön päivämäärä ja kellonaika,
  2. lyhennetty Internet-protokollaosoite (anonyymi IP-osoite) sekä,

ja,

 • yhteyttä käyttävän järjestelmän Internet-palveluntarjoaja.

 

Käyttäessämme näitä yleisiä tietoja emme tee mitään johtopäätöksiä henkilöstäsi. Pikemminkin näitä tietoja tarvitaan, jotta

  1. antaa verkkosivustomme sisällön oikein,
  2. optimoida verkkosivustomme sisältöä ja mainontaa

.

  1. tietojärjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pysyvän toimivuuden varmistamiseksi sekä

.

 1. antaa lainvalvontaviranomaisille syytteeseenpanoa varten tarvittavat tiedot verkkohyökkäyksen sattuessa.

Kerättyjä tietoja ja tietoja arvioidaan siis yhtäältä tilastollisesti ja toisaalta tavoitteenamme lisätä yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa, jotta voimme lopulta varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojan tason. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme seuraa edellä luetelluista tietojenkeruun tarkoituksista.

7.3 Salatut maksutapahtumat

Jos kustannussopimuksen tekemisen jälkeen on velvollisuus antaa meille maksutietosi (esim. tilinumero suoraveloitusluvan myöntämisen yhteydessä), näitä tietoja tarvitaan maksujen käsittelyä varten.

.

Maksutapahtumat yleisten maksuvälineiden (Visa/MasterCard tai suoraveloitus) kautta tapahtuvat yksinomaan salatun SSL- tai TLS-yhteyden kautta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu ”http://” muotoon ”https://” ja selaimen rivillä olevasta lukkosymbolista.

Käytämme tätä tekniikkaa suojellaksemme siirrettyjä tietojasi.

8. Evästeet

8.1 Yleistä evästeistä

Västeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selaimesi luo automaattisesti ja jotka tallentuvat IT-järjestelmääsi (kannettavaan tietokoneeseen, tablettiin, älypuhelimeen tai muuhun vastaavaan) vieraillessasi sivustollamme.

.

Evästeeseen tallennetaan tietoja, jotka johtuvat kussakin tapauksessa käytetyn tietyn päätelaitteen kontekstista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että saamme suoran tiedon henkilöllisyydestäsi.

Västeevästeiden käytön tarkoituksena on tehdä tarjouksemme käytöstä sinulle miellyttävämpää. Käytämme niin sanottuja istuntoevästejä tunnistamaan, että olet jo vieraillut verkkosivustomme yksittäisillä sivuilla. Nämä poistetaan automaattisesti, kun poistut sivustoltamme.

Käyttäjäystävällisyyden optimoimiseksi käytämme lisäksi tilapäisiä evästeitä, jotka tallennetaan päätelaitteellesi tietyksi määräajaksi. Jos vierailet sivustollamme uudelleen käyttämässä palveluitamme, tunnistetaan automaattisesti, että olet jo käynyt sivustollamme ja mitä merkintöjä ja asetuksia olet tehnyt, jotta sinun ei tarvitse syöttää niitä uudelleen.

Toisaalta käytämme evästeitä tilastoidaksemme verkkosivustomme käyttöä ja arvioidaksemme tarjontaamme sinulle optimointia varten. Näiden evästeiden avulla voimme tunnistaa automaattisesti, että olet jo vieraillut verkkosivustollamme, kun vierailet siellä uudelleen. Näin asetetut evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Evästeiden säilytysaika löytyy käytetyn suostumustyökalun asetuksista.

8.2 Evästeiden käytön oikeusperusta

Västeiden käsittelemät tiedot, joita tarvitaan verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta, ovat näin ollen välttämättömiä oikeutettujen etujemme sekä kolmansien osapuolten etujen suojaamiseksi DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Kaikkien muiden evästeiden osalta olet antanut tähän suostumuksesi DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti opt-in-evästebannerin kautta.

8.3 Tietoa evästeiden välttämisestä yleisimmissä selaimissa

Voit poistaa evästeet, sallia vain valitut evästeet tai poistaa evästeet kokonaan käytöstä milloin tahansa käyttämäsi selaimen asetusten kautta. Lisätietoja saat kunkin palveluntarjoajan tukisivuilta:

.

.

 

.

 

 

.

8.4 Cookiebot (suostumusten hallintatyökalu)

Käytämme suostumusten hallintatyökalua ”Cookiebot”, jonka on toimittanut Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kööpenhamina, Tanska. Tämän palvelun avulla voimme hankkia ja hallita verkkosivuston kävijöiden suostumusta tietojen käsittelyyn.

.

Cookiebot kerää tietoja, joita verkkosivustoamme käyttävät loppukäyttäjät tuottavat. Kun loppukäyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden suostumustyökalun kautta, Cookiebot kirjaa automaattisesti seuraavat tiedot:

  • Loppukäyttäjän IP-numero anonymisoidussa muodossa (kolme viimeistä numeroa asetetaan arvoon 0)

.

 • Suostumuksen päivämäärä ja kellonaika.
 • Loppukäyttäjän selaimen käyttäjäagentti.
 • URL-osoite, josta suostumus lähetettiin.
 • Anonyymi, sattumanvarainen ja salattu avain.
 • Loppukäyttäjän suostumustila, joka toimii todisteena suostumuksesta.

Avain ja suostumuksen tila tallennetaan myös loppukäyttäjän selaimeen evästeeseen ”CookieConsent”, jotta verkkosivusto voi automaattisesti lukea ja seurata loppukäyttäjän suostumusta kaikissa seuraavissa sivupyynnöissä ja tulevissa loppukäyttäjäistunnoissa enintään 12 kuukauden ajan. Avainta käytetään suostumuksen todistamiseen ja vaihtoehtoon, jolla voidaan tarkistaa, että loppukäyttäjän selaimeen tallennettu suostumuksen tila ei ole muuttunut Cybotille toimitetusta alkuperäisestä suostumuksesta.

.

Sivuston toimivuutta ei voida taata ilman käsittelyä. Cookiebotin asettama ”CookieConsent”-eväste luokitellaan tarpeelliseksi.

Cybot on henkilötietojesi vastaanottaja ja toimii puolestamme henkilötietojen käsittelijänä.

Tietoa Cookiebotin käytöstä löydät osoitteesta: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

9. Verkkosivustomme sisältö

9.1 Rekisteröityminen käyttäjäksi

Voit rekisteröityä verkkosivuillemme antamalla henkilötiedot.

Käyttäjälläsi on mahdollisuus rekisteröityä verkkosivuillemme.

Mitä henkilötietoja meille välitetään prosessin aikana, riippuu rekisteröinnissä käytetystä syöttömaskista. Antamasi henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan sisäiseen käyttöön ja omiin tarkoituksiimme. Voimme järjestää, että ne välitetään yhdelle tai useammalle tilausten käsittelijälle, esimerkiksi pakettipalvelun tarjoajalle, joka myös käyttää henkilötietoja yksinomaan sisäiseen käyttöön, joka on meille osoitettavissa.

Rekisteröityessäsi verkkosivuillemme tallennetaan myös internet-palveluntarjoajasi (ISP) antama IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Nämä tiedot tallennetaan, koska se on ainoa tapa estää palveluidemme väärinkäyttö ja tarvittaessa mahdollistaa rikosten tutkinta. Näiden tietojen tallentaminen on välttämätöntä tietosuojamme kannalta. Näitä tietoja ei periaatteessa luovuteta kolmansille osapuolille. Tämä ei koske sitä, jos olemme lain mukaan velvollisia luovuttamaan tiedot tai jos tiedot luovutetaan rikosoikeudellisia syytetoimia varten.

Rekisteröitymisesi ja henkilötietojen vapaaehtoinen antaminen auttaa meitä myös tarjoamaan sinulle sisältöä tai palveluja, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröitymisen yhteydessä annettuja henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan tietokannastamme.

Toimitamme sinulle pyynnöstä milloin tahansa tietoa siitä, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Lisäksi korjaamme tai poistamme henkilötiedot pyynnöstäsi, mikäli tämä ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa. Tässä tietosuojaselosteessa mainittu tietosuojavastaava ja kaikki muut työntekijät ovat tässä yhteydessä rekisteröidyn käytettävissä yhteyshenkilöinä.

Tietojesi käsittelyn tarkoituksena on varmistaa verkkosivustomme mukava ja helppo käyttö. Tämä muodostaa DS-GVO:n 6 artiklan 1kohdan f alakohdassa tarkoitetun oikeutetun edun.

9.2 Tietojen käsittely asiakastilin avaamisen yhteydessä ja sopimusten käsittelyä varten

Sopimuksen toteuttamiseksi tai asiakastilin avaamiseksi kerätään ja käsitellään henkilötietoja DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos annat ne meille. Se, mitä tietoja kerätään, käy ilmi vastaavista syöttölomakkeista. Asiakastilisi poistaminen on mahdollista milloin tahansa, ja se voidaan tehdä lähettämällä viesti edellä mainittuun vastuuhenkilön osoitteeseen. Säilytämme ja käytämme antamiasi tietoja sopimuksen käsittelyä varten. Kun sopimuksen käsittely on saatettu päätökseen tai asiakastilisi on poistettu, tietosi suojataan ottaen huomioon vero- ja kauppalain mukaiset säilytysajat ja poistetaan näiden määräaikojen päätyttyä, paitsi jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojesi myöhempään käyttöön tai jos olemme varanneet itsellemme laillisesti sallitun myöhemmän käytön, josta ilmoitamme sinulle jäljempänä.

9.3 Tietojen käsittely tilauksen käsittelyä varten

Keräämämme henkilötiedot luovutetaan toimituksen tilaavalle kuljetusyritykselle osana sopimuksen käsittelyä, sikäli kuin se on tarpeen tavaroiden toimittamiseksi. Luovutamme maksutietosi maksujen käsittelyn yhteydessä toimeksiannon saaneelle luottolaitokselle siltä osin kuin se on tarpeen maksujen käsittelyä varten. Jos käytämme maksupalveluntarjoajia, ilmoitamme tästä nimenomaisesti jäljempänä. Tietojen siirron oikeusperusta tässä tapauksessa on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

9.4 Sopimusten tekeminen verkkokaupan, kauppiaiden ja tavaroiden lähettämisen kanssa

Toimitamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi tavaroiden toimittamisesta vastaaville yrityksille tai maksujen käsittelystä vastaavalle luottolaitokselle. Tietoja ei siirretä edelleen tai vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi tietojen siirtämiseen. Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn perusteena on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta, joka sallii tietojen käsittelyn sopimusten tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

9.5 Yhteydenotto / yhteydenottolomake

Koska meihin otetaan yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse), kerätään henkilötietoja. Se, mitä tietoja kerätään yhteydenottolomaketta käytettäessä, käy ilmi kyseisestä yhteydenottolomakkeesta. Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käytetään yksinomaan pyyntöösi vastaamiseen tai yhteydenottoihin ja niihin liittyvään tekniseen hallinnointiin. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme vastata pyyntöösi DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos yhteydenottosi tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeudellinen peruste on lisäksi DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tietosi poistetaan, kun pyyntösi on käsitelty lopullisesti; näin tapahtuu, jos olosuhteista voidaan päätellä, että asia on lopullisesti selvitetty ja poistaminen ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa.

9.6 Hakemusten hallinta / työnvaihto

Keräämme ja käsittelemme hakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn käsittelyä varten. Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti. Näin on erityisesti silloin, kun hakija toimittaa meille hakemusasiakirjat sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen kautta. Jos teemme hakijan kanssa työ- tai palvelusopimuksen, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos emme tee sopimusta hakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hylkäävän päätöksen tiedoksiantamisesta edellyttäen, että poistamista ei ole estänyt mikään muu oikeutettu etumme. Toinen tässä mielessä oikeutettu etu on esimerkiksi velvollisuus toimittaa todisteita yleisen tasa-arvolain mukaisessa menettelyssä.

Tietojesi käsittelyn oikeusperusta on DS-GVO 88 artikla yhdessä seuraavien säännösten kanssa. § § 26 (1) BDSG.

10. Uutiskirjeiden lähettäminen

10.1 Uutiskirjeiden lähettäminen olemassa oleville asiakkaille

Jos olet antanut meille sähköpostiosoitteesi ostaessasi tavaroita tai palveluita, pidätämme oikeuden lähettää sinulle säännöllisesti sähköpostitse tarjouksia samankaltaisista tavaroista tai palveluista, jotka vastaavat valikoimastamme jo ostettuja. Saksan sopimattomasta kilpailusta annetun lain (UWG) 7 §:n 3 momentin mukaisesti meidän ei tarvitse saada tähän erillistä suostumustasi. Tältä osin tietojenkäsittely tapahtuu yksinomaan henkilökohtaista suoramainontaa koskevan oikeutetun etumme perusteella DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jos olet alun perin vastustanut sähköpostiosoitteesi käyttöä tähän tarkoitukseen, emme lähetä sinulle mitään sähköpostiviestejä. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sähköpostiosoitteesi käyttöä edellä mainittuun mainostarkoitukseen tulevaisuudessa ilmoittamalla siitä alussa mainitulle vastuuhenkilölle. Tästä aiheutuu sinulle vain siirtokustannuksia perusmaksujen mukaisesti. Vastalauseesi vastaanottamisen jälkeen sähköpostiosoitteesi käyttö mainostarkoituksiin lopetetaan välittömästi.

10.2 Mainosuutiskirje

Sivustollamme on mahdollisuus tilata yrityksen uutiskirje. Se, mitä henkilötietoja meille välitetään, kun tilaat uutiskirjeen, käy ilmi tähän tarkoitukseen käytetystä syöttömaskista.

Tiedotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tarjouksistamme säännöllisin väliajoin uutiskirjeellä. Periaatteessa voit vastaanottaa uutiskirjeemme vain, jos

  1. Sinulla on voimassa oleva sähköpostiosoite ja

.

 1. Olet rekisteröitynyt uutiskirjeen toimitukseen.

Lainsäädännöllisistä syistä lähetetään vahvistussähköposti siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka annoit ensimmäisen kerran uutiskirjeen lähettämistä varten käyttämällä kaksinkertaisen hyväksynnän menettelyä. Tämän vahvistussähköpostiviestin avulla tarkistetaan, oletko sinä sähköpostiosoitteen omistajana hyväksynyt uutiskirjeen vastaanottamisen.

Kun rekisteröidyt uutiskirjeeseen, tallennamme myös rekisteröintihetkellä käyttämäsi IT-järjestelmän IP-osoitteen sekä rekisteröinnin päivämäärän ja kellonajan, jotka internet-palveluntarjoajasi (ISP) määrittää. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme myöhemmin seurata sähköpostiosoitteesi (mahdollista) väärinkäyttöä, ja se palvelee näin ollen oikeussuojaamme.

Uutiskirjeeseen rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan ilmoittaa sähköpostitse, jos se on tarpeen uutiskirjepalvelun toiminnan tai siihen liittyvän rekisteröinnin kannalta, kuten jos uutiskirjetarjonta muuttuu tai tekniset olosuhteet muuttuvat. Uutiskirjepalvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Voit peruuttaa uutiskirjeemme tilauksen milloin tahansa. Suostumuksesi henkilötietojen tallentamiseen, jonka olet antanut meille uutiskirjeen lähettämistä varten, voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on vastaava linkki suostumuksen peruuttamista varten. Lisäksi uutiskirjeen tilauksen voi milloin tahansa peruuttaa suoraan verkkosivuillamme tai ilmoittaa siitä meille muulla tavoin.

Uutiskirjeiden lähettämistä varten tapahtuvan tietojenkäsittelyn oikeusperusta on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

10.3 Uutiskirjeen seuranta

Uutiskirjeemme sisältävät niin sanottuja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on HTML-muodossa lähetettäviin sähköpostiviesteihin upotettu minigrafiikka, joka mahdollistaa lokitiedoston tallentamisen ja lokitiedoston analysoinnin. Tämä mahdollistaa verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisen tai epäonnistumisen tilastollisen arvioinnin. Sisäänrakennetun seurantapikselin avulla yritys näkee, oletko avannut sähköpostin ja milloin ja mitä sähköpostin linkkejä olet käyttänyt.

.

Tallennamme ja analysoimme uutiskirjeisiin sisältyvien seurantapikselien avulla kerätyt henkilötiedot, jotta voimme optimoida uutiskirjeiden lähettämisen ja mukauttaa tulevien uutiskirjeiden sisältöä paremmin kiinnostuksen kohteisiisi. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyillä on oikeus milloin tahansa peruuttaa tätä koskeva erillinen suostumusilmoitus kaksinkertaisen suostumuksen antamismenettelyn avulla. Peruuttamisen jälkeen poistamme nämä henkilötiedot. Tulkitsemme uutiskirjeen vastaanottamisen peruuttamisen automaattisesti peruutukseksi.

Tällainen analyysi suoritetaan erityisesti DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettujen etujemme perusteella, jotka liittyvät yksilöllisen mainonnan lisäämiseen, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustomme tarvelähtöiseen suunnitteluun.

10.4 Rapidmail

Analysointia varten Rapidmailin, rapidmail GmbH:n (Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg im Breisgau, Saksa) palvelun Rapidmaililla lähetetyt sähköpostit sisältävät niin sanotun seurantapikselin, joka muodostaa yhteyden Rapidmailin palvelimiin, kun sähköposti avataan. Näin voidaan selvittää, onko uutiskirje avattu.

Tämän lisäksi voimme Rapidmailin avulla määrittää, onko uutiskirjeessä olevia linkkejä napsautettu, ja jos on, mitä linkkejä on napsautettu. Kaikki sähköpostissa olevat linkit ovat niin sanottuja seurantalinkkejä, joiden avulla klikkauksesi voidaan laskea.

Lisätietoa Rapidmailin analyysitoiminnoista saat seuraavasta linkistä: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

.

Tietojen käsittely perustuu suostumukseesi (DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Voit myös estää käsittelyn milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Voit myös estää evästeiden tallentamisen asettamalla selaimesi sen mukaisesti. Voit myös estää henkilötietojen tallentamisen ja lähettämisen poistamalla JavaScriptin käytöstä selaimessasi tai asentamalla JavaScript-eston (esim. https://noscript.net tai https://www.ghostery.com). Haluamme huomauttaa, että nämä toimenpiteet saattavat tarkoittaa, että kaikki verkkosivustomme toiminnot eivät ole käytettävissä.

Tietoja, jotka annat meille uutiskirjeen vastaanottamista varten, säilytämme siihen asti, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja ne poistetaan palvelimiltamme sekä Rapidmailin palvelimilta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin (esim. sähköpostiosoitteet jäsenaluetta varten).

Voit tutustua Rapidmailin tietosuojakäytäntöön osoitteessa: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

11. Toimintamme sosiaalisissa verkostoissa

Olemme siellä edustettuina omilla sivuillamme, jotta voimme viestiä kanssasi myös sosiaalisissa verkostoissa ja tiedottaa palveluistamme. Jos vierailet jollakin sosiaalisen median sivuillamme, olemme yhdessä sosiaalisen median alustan tarjoajan kanssa vastuussa siitä aiheutuvista DS-GVO:n 26 artiklan mukaisista käsittelytoimista.

.

Me emme ole näiden sivustojen alkuperäinen tarjoaja, vaan käytämme niitä ainoastaan niiden tarjoajien meille tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa.
Varotoimena huomautamme siksi, että tietojasi saatetaan käsitellä myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttöön voi näin ollen liittyä tietosuojariskejä, koska sinun voi olla vaikeampi suojella oikeuksiasi, esimerkiksi tiedonsaantia, poistamista, vastustamista jne., ja käsittely sosiaalisissa verkostoissa tapahtuu usein suoraan mainostarkoituksiin tai palveluntarjoajien suorittamaa käyttäjäkäyttäytymisen analysointia varten ilman, että me voimme vaikuttaa siihen. Jos palveluntarjoaja luo käyttöprofiileja, käytetään usein evästeitä tai käyttökäyttäytyminen osoitetaan sosiaalisten verkostojen luomaan omaan jäsenprofiiliin.

>

Kuvaamamme henkilötietojen käsittely suoritetaan DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutetun etumme ja asianomaisen palveluntarjoajan oikeutetun edun perusteella, jotta voimme viestiä kanssasi ajoissa tai tiedottaa sinulle palveluistamme. Jos sinun on käyttäjänä annettava suostumuksesi tietojenkäsittelyyn asianomaisten palveluntarjoajien kanssa, oikeusperustana on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta yhdessä DS-GVO:n 7 artiklan kanssa. DS-GVO:n 7 artikla.

Koska meillä ei ole pääsyä palveluntarjoajien tietokantoihin, haluaisimme huomauttaa, että on parasta käyttää oikeuksiasi (esim. tiedonsaanti, oikaisu, poisto jne.) suoraan kyseisen palveluntarjoajan kanssa. Olemme listanneet lisätietoja tietojesi käsittelystä sosiaalisissa verkostoissa alla olevan luettelon mukaisesti käyttämämme sosiaalisen verkoston palveluntarjoajan kohdalla:

11.1 Facebook

(Yhteinen) rekisterinpitäjä tietojen käsittelystä Euroopassa:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti

.

Tietosuojakäytäntö (tietosuojakäytäntö):
https://www.facebook.com/about/privacy

11.2 YouTube

(Co-) Tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä Euroopassa:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti

Tietosuojakäytäntö:
https://policies.google.com/privacy

11.3 XING (New Work SE)

(yhteis)vastuullinen tietojenkäsittelystä Saksassa:
New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Saksa

Tietosuojakäytäntö:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Tietopyynnöt XING-jäsenille:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Web-analytiikka

12.1 Facebook-pikseli (mukautettu yleisö)

Tämä verkkosivusto käyttää ”Facebook-pikseliä”, jonka on toimittanut Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat (”Meta”). Jos nimenomainen suostumus on annettu, tämä mahdollistaa käyttäjien käyttäytymisen seuraamisen sen jälkeen, kun he ovat nähneet Facebook-mainoksen tai napsauttaneet sitä. Tätä prosessia käytetään Facebook-mainosten tehokkuuden arviointiin tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten, ja se voi auttaa optimoimaan tulevia mainostoimenpiteitä.

.

Kerätyt tiedot ovat meille nimettömiä, joten emme voi tehdä päätelmiä käyttäjien henkilöllisyydestä. Meta kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Meta voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttökäytäntöjen mukaisesti (https://www.facebook.com/about/privacy/). Näin Meta ja sen yhteistyökumppanit voivat näyttää mainoksia Facebookissa ja sen ulkopuolella. Tietokoneellesi voidaan myös tallentaa eväste näitä tarkoituksia varten.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

12.2 Google Analytics Universal

Käytämme verkkosivustoillamme Google Analyticsia, joka on Google Ireland Limitedin (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”) tarjoama web-analyysipalvelu. Tässä yhteydessä luodaan pseudonymisoituja käyttöprofiileja ja käytetään evästeitä (ks. kohta ”Evästeet”). Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi, kuten

.

  1. selaimen tyyppi/versio,
  2. käytetty käyttöjärjestelmä,
  3. viittausosoite (aiemmin vierailtu sivu),
  4. yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntänimi (IP-osoite) ja

.

 1. Palvelinpyynnön aika,

siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tietoja käytetään verkkosivuston käytön arviointiin, verkkosivuston toimintaa koskevien raporttien laatimiseen ja muiden verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseen markkinatutkimusta ja näiden verkkosivujen kysyntään perustuvaa suunnittelua varten. Näitä tietoja voidaan myös siirtää kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja puolestamme. IP-osoitettasi ei missään tapauksessa yhdistetä muihin Googlen tietoihin. IP-osoitteet anonymisoidaan, jotta niiden määrittäminen ei ole mahdollista (IP-maskkaus).

Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, mutta huomaa, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Voit myös estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämisen (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Voit tutustua Google Analyticsin tietosuojakäytäntöön osoitteessa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

12.3 Google Analytics Remarketing

Olemme integroineet Google Remarketing -palvelut tähän verkkosivustoon. Googlen uudelleenmarkkinointipalveluja tarjoava yritys on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Remarketing on Google AdWordsin toiminto, jonka avulla yritys voi näyttää mainoksia Internetin käyttäjille, jotka ovat aiemmin vierailleet yrityksen verkkosivustolla. Google Remarketingin integrointi mahdollistaa siis sen, että yritys voi luoda käyttäjäkohtaisia mainoksia ja näin ollen näyttää kiinnostuksen kohteena olevia mainoksia internetin käyttäjälle.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin tarkoituksena on näyttää kiinnostuksen kohteena olevaa mainontaa. Googlen uudelleenmarkkinoinnin avulla voimme näyttää mainoksia Googlen mainosverkoston kautta tai muilla verkkosivustoilla, jotka on räätälöity internetin käyttäjien yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Google Remarketing asettaa evästeen rekisteröidyn IT-järjestelmään. Asettamalla evästeen Google voi tunnistaa verkkosivustomme kävijän, kun hän myöhemmin vierailee verkkosivustoilla, jotka ovat myös Googlen mainosverkoston jäseniä. Aina kun vierailet verkkosivustolla, johon on integroitu Googlen uudelleenmarkkinointipalvelu, internet-selaimesi tunnistaa itsensä automaattisesti Googlelle. Osana tätä teknistä prosessia Google saa tietoa henkilötiedoista, kuten IP-osoitteestasi tai surffauskäyttäytymisestäsi, joita Google käyttää muun muassa kiinnostuksen kohteena olevan mainonnan näyttämiseen.

.

Västeevästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi käymiäsi Internet-sivuja. Aina kun vierailet verkkosivustollamme, henkilötiedot, mukaan lukien IP-osoitteesi, lähetetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi jakaa näitä teknisen prosessin kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun siihen on annettu nimenomainen suostumus DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Google analytics Remarketingin tietosuojakäytäntö on nähtävissä osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12.4 WordPress Stats – Jetpack

Tämä verkkosivusto käyttää Jetpackin tarjoamaa WordPress-työkalua ”WordPress Stats” kävijäliikenteen tilastolliseen analysointiin. Palveluntarjoaja on Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, Yhdysvallat. Toimintayhtiö käyttää Quantcast Inc:n, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, seurantateknologiaa.

Jetpack käyttää evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla WordPress Stats voi analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeiden tuottamat tiedot verkkosivustomme käytöstä tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. IP-osoitteesi anonymisoidaan käsittelyn jälkeen ja ennen tallennusta.

Evästeet pysyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Voit tutustua Jetpackin tietosuojakäytäntöön osoitteessa: https://jetpack.com/support/privacy/.

12.5 WP Statistics

Tämä verkkosivusto käyttää WP Statistics -analyysityökalua kävijäliikenteen tilastointiin. Palveluntarjoaja on Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai, Dubai 23816, UAE ( https://veronalabs.com).
WP Statisticsin avulla voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä. WP Statistics kerää lokitiedostoja (IP-osoite, lähettäjä, käytetty selain, käyttäjän alkuperä, käytetty hakukone) ja toimia, joita verkkosivuston kävijät ovat suorittaneet sivulla (esim. napsautukset ja katselut).
WP Statisticsin avulla kerätyt tiedot tallennetaan yksinomaan omalle palvelimellemme.
Tämän analyysityökalun käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Meillä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä nimettömänä, jotta voimme optimoida sekä verkkosivustoamme että mainontaamme. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentin perusteella, siltä osin kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.
IP-osoitteiden anonymisointi
Käytämme WP Statisticsia anonymisoidulla IP-osoitteella. IP-osoitteesi lyhennetään niin, että sitä ei voida enää määrittää suoraan sinulle.

13 Mainonta

13.1 Google Ads

Sivustomme käyttää Google Adsin toimintoja. Tätä käytetään tämän verkkosivuston mainostamiseen Googlen hakutuloksissa sekä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (”Google”). Tätä tarkoitusta varten Google asettaa päätelaitteesi selaimeen evästeen, joka mahdollistaa automaattisesti kiinnostukseen perustuvan mainonnan pseudonyymin evästetunnisteen avulla ja vierailtujen sivujen perusteella.

.

Tämän ylittävää tietojenkäsittelyä tapahtuu vain, jos olet antanut suostumuksesi siihen, että Google yhdistää internet- ja sovellusten selaushistoriasi Google-tiliisi ja käyttää Google-tililtäsi saamiasi tietoja verkossa näkemiesi mainosten personointiin. Tässä tapauksessa, jos olet kirjautunut Googleen vieraillessasi verkkosivustollamme, Google käyttää tietojasi yhdessä Google Analyticsin tietojen kanssa luodakseen ja määrittäessään kohderyhmäluetteloita laitteiden välistä uudelleenmarkkinointia varten. Tätä tarkoitusta varten Google yhdistää väliaikaisesti henkilötietosi Google Analyticsin tietoihin luodakseen kohderyhmiä.

.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun siihen on annettu nimenomainen suostumus DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Google Adsin tietosuojakäytäntö ja lisätietoja on osoitteessa: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2 Google AdSense

Olemme integroineet sivustolle Google AdSensen. Google AdSense -komponentin ylläpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google AdSense on verkkopalvelu, joka mahdollistaa mainosten sijoittamisen kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Google AdSense perustuu algoritmiin, joka valitsee kolmannen osapuolen sivustoilla näytettävät mainokset kyseisen kolmannen osapuolen sivuston sisällön mukaan. Google AdSense mahdollistaa internetin käyttäjien kiinnostuksen kohderyhmiin liittyvän kohdentamisen, joka toteutetaan luomalla yksilöllisiä käyttäjäprofiileja.

Google AdSense -komponentin tarkoituksena on integroida mainoksia verkkosivustollemme. Google-AdSense asettaa evästeen IT-järjestelmääsi. Asettamalla evästeen Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Joka kerta, kun käytät jotakin tämän verkkosivuston yksittäistä sivua, jota me ylläpidämme ja johon on integroitu Google AdSense -komponentti, kyseinen Google AdSense -komponentti pyytää automaattisesti IT-järjestelmäsi Internet-selainta siirtämään tietoja Alphabet Inc:lle verkkomainontaa ja palkkioiden maksamista varten. Tämän teknisen menettelyn puitteissa Alphabet Inc. saa tietoonsa henkilötietoja, kuten IP-osoitteesi, joita Alphabet Inc. käyttää muun muassa kävijöiden ja klikkausten alkuperän jäljittämiseen ja sen jälkeen provisiomaksujen maksamiseen.

.

Google AdSense käyttää myös niin sanottuja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on pienikokoinen grafiikka, joka on upotettu verkkosivuille lokitiedostojen tallentamisen ja lokitiedostojen analysoinnin mahdollistamiseksi, jolloin voidaan suorittaa tilastollinen arviointi. Sulautetun seurantapikselin avulla Alphabet Inc. voi tunnistaa, onko IT-järjestelmäsi avannut verkkosivun ja milloin se on avattu ja mitä linkkejä olet napsauttanut. Seurantapikseliä käytetään muun muassa verkkosivuston kävijävirtojen arviointiin.

Google AdSense -palvelun kautta henkilötiedot ja tiedot, joihin kuuluu myös IP-osoite ja jotka ovat välttämättömiä näytettyjen mainosten keräämistä ja laskutusta varten, siirretään Alphabet Inc:lle Yhdysvaltoihin. Nämä henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään Amerikan yhdysvalloissa. Alphabet Inc. voi jakaa näitä teknisen prosessin kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Suojausperiaatteet ja lisätietoja Google AdSense -palvelusta löydät osoitteesta: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ ja osoitteessa https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.3 Google-mainokset ja konversioseuranta

Olemme integroineet Google-mainokset tälle verkkosivustolle. Google Ads -palveluja tarjoava yritys on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Ads on Internet-mainontapalvelu, jonka avulla mainostajat voivat sijoittaa mainoksia Googlen hakukoneen tuloksiin sekä Googlen mainosverkkoon. Google Ads antaa mainostajalle mahdollisuuden määritellä ennalta tiettyjä avainsanoja, joiden perusteella mainos näytetään Googlen hakukoneen tuloksissa vain silloin, kun käyttäjä hakee hakukoneella avainsanan mukaisen hakutuloksen. Googlen mainosverkostossa mainokset jaetaan aiheeseen liittyvillä internetsivuilla automaattisen algoritmin avulla ja ottaen huomioon ennalta määritellyt avainsanat.

Google Ads -mainonnan tarkoituksena on edistää verkkosivustoamme näyttämällä kiinnostuksen kohteena olevia mainoksia kolmannen osapuolen yritysten verkkosivustoilla ja Googlen hakukoneen hakutuloksissa sekä näyttämällä kolmannen osapuolen mainoksia verkkosivustollamme.

Kun käytät verkkosivustoamme Google-mainoksen kautta, Google tallentaa IT-järjestelmääsi niin sanotun muuntamisevästeen. Muunnoseväste menettää voimassaolonsa kolmenkymmenen päivän kuluttua, eikä sitä käytetä sinun tunnistamiseen. Jos eväste ei ole vielä vanhentunut, muuntamisevästeen avulla seurataan, onko tiettyjä alasivuja, esimerkiksi verkkokauppajärjestelmän ostoskoria, kutsuttu verkkosivustollamme. Konversioevästeen avulla sekä me että Google pystymme seuraamaan, onko AdWords-mainoksen kautta verkkosivuillemme saapunut käyttäjä saanut aikaan myynnin, eli suorittanut tai peruuttanut ostoksen.

Google käyttää muunnosevästeen avulla kerättyjä tietoja ja tietoja verkkosivustomme vierailutilastojen luomiseen. Käytämme näitä käyntitilastoja puolestaan määrittääksemme niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka ovat tulleet luoksemme mainosten kautta, eli määrittääksemme mainosten onnistumisen tai epäonnistumisen ja optimoidaksemme mainoksiamme tulevaisuudessa. Yrityksemme tai muut Google Ads -mainostajat eivät saa Googlelta mitään tietoja, joiden perusteella sinut voitaisiin tunnistaa.

Muunnosevästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi käymiäsi internetsivuja. Aina kun vierailet verkkosivustollamme, henkilötiedot, mukaan lukien käyttämäsi internet-yhteyden IP-osoite, lähetetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi luovuttaa näitä teknisen prosessin kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Google AdSensen yksityisyyskäytäntö ja lisätietoja on osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Liitännäiset ja muut palvelut

14.1 Font Awesome

Sivustomme käyttää fonttien yhtenäiseen esittämiseen niin sanottuja web-fontteja, jotka tarjoaa Fonticons Inc, 307 S Main St Ste 202 Bentonville, AR, USA. Kun kutsut sivun, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimen välimuistiin, jotta tekstit ja fontit voidaan näyttää oikein.

Tätä tarkoitusta varten käyttämäsi selaimen on muodostettava yhteys Fonticons, Inc:n palvelimiin. Näin Fonticons, Inc. voi tietää, että verkkosivustoamme on käytetty IP-osoitteesi kautta. Font Awesomea käytetään verkkotarjoustemme yhtenäisen ja houkuttelevan esitystavan vuoksi. Tämä on DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu.

Jos selaimesi ei tue Font Awesomeia, päätelaitteesi käyttää oletusfonttia.

Lisätietoa Fonticons Inc:n tietosuojakäytännöstä saat osoitteesta: https://fontawesome.com/privacy.

14.2 Google Maps

Käytämme verkkosivustollamme Google Mapsia (API). Google Mapsin ylläpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Ireland Limited on osa Google-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps on verkkopalvelu, jonka avulla voidaan näyttää interaktiivisia (maa)karttoja maantieteellisten tietojen visuaalista esittämistä varten. Tätä palvelua käyttämällä sinulle voidaan esimerkiksi näyttää sijaintimme ja helpottaa mahdollista matkaa.

.

Kun kutsut niitä alasivuja, joihin on integroitu Google Maps -kartta, verkkosivustomme käyttöä koskevat tiedot (kuten IP-osoitteesi) siirretään Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Lisäksi Google Maps lataa uudelleen Google Web Fonts -kirjasimet. Google WebFontsin toimittaja on myös Google Ireland Limited. Kun kutsut Google Mapsin sisältävää sivua, selaimesi lataa Google Mapsin näyttämiseen tarvittavat fontit selaimen välimuistiin. Myös tätä tarkoitusta varten käyttämäsi selain muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin. Näin Google saa tietää, että verkkosivustollamme on käyty IP-osoitteesi kautta. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, tarjoaako Google käyttäjätilin, jonka kautta olet kirjautunut sisään, vai onko käyttäjätiliä olemassa. Jos olet kirjautuneena Googleen, tietosi osoitetaan suoraan tilillesi. Jos et halua, että tietojasi yhdistetään Google-profiiliisi, sinun on kirjauduttava ulos Google-käyttäjätililtäsi. Google tallentaa tietosi (myös niiden käyttäjien osalta, jotka eivät ole kirjautuneet sisään) käyttöprofiileina ja arvioi niitä. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, ja sinun on otettava yhteyttä Googleen käyttääksesi tätä oikeutta.

.

Jos et hyväksy tietojesi siirtämistä Googlelle Google Mapsin käytön yhteydessä, sinulla on myös mahdollisuus poistaa Google Maps -verkkopalvelu kokonaan käytöstä kytkemällä selaimesi JavaScript-sovellus pois päältä. Google Mapsia ja siten myös tämän verkkosivuston karttanäyttöä ei voi käyttää.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun siihen on annettu nimenomainen suostumus DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Googlen käyttöehdot ovat nähtävissä osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, ja Google Mapsin täydentävät käyttöehdot löytyvät osoitteesta https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

.

Voit tutustua Google Mapsin tietosuojakäytäntöön osoitteessa: (”Googlen tietosuojakäytäntö”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.3 Google-kuvat

Käytämme palveluntarjoajan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, verkkopalvelua kotisivuillemme upotettujen kuvien tallentamiseen.

.

Embedging on tietyn ulkoisen sisällön (teksti-, video- tai kuvatietojen) integrointi, jonka toinen verkkosivusto (Google Photos) tarjoaa ja joka sitten näkyy omalla verkkosivustollamme (meidän verkkosivustollamme). Upottamiseen käytetään niin sanottua upotuskoodia. Jos olemme integroineet upotuskoodin, Google-kuvien ulkoinen sisältö näytetään oletusarvoisesti heti, kun verkkosivuillamme vieraillaan.

Google Photosin kuvien näyttämisen mahdollistavan upotuskoodin teknisen toteutuksen ansiosta IP-osoitteesi välitetään Google Photosille. Google Photos tallentaa myös verkkosivustomme, käytetyn selaimen tyypin, selaimen kielen, käytön ajan ja keston. Lisäksi Google Photos voi kerätä tietoja siitä, millä alasivuillamme olet vieraillut ja mitä linkkejä olet napsauttanut, sekä muista vuorovaikutustoimenpiteistä, joita olet suorittanut vieraillessasi sivustollamme. Google Photos voi tallentaa ja analysoida näitä tietoja.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöön osoitteessa: https://www.google.com/policies/privacy/.

14.4 Googlen reCAPTCHA

Tällä verkkosivustolla käytämme reCAPTCHA-toimintoa. Google reCAPTCHA:n ylläpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Ireland Limited on osa Google-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ReCAPTCHA-toimintoa käytetään ensisijaisesti erottamaan, onko merkintä luonnollisen henkilön tekemä vai koneellisen ja automaattisen käsittelyn väärinkäyttö. Palveluun kuuluu myös IP-osoitteen ja tarvittaessa muiden Googlen reCAPTCHA-palvelua varten tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle.

.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Lisätietoa Google reCAPTCHA:sta ja Googlen tietosuojakäytännöistä saat osoitteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.5 Google Tag Manager

Tällä verkkosivustolla käytämme Google Tag Manager -palvelua. Google Tag Managerin ylläpitäjä on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Ireland Limited on osa Google-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Työkalun avulla voidaan toteuttaa ja hallita ”verkkosivuston tunnisteita” (eli HTML-elementteihin integroituja avainsanoja) käyttöliittymän kautta. Käyttämällä Google Tag Manageria voimme automaattisesti seurata, mitä painiketta, linkkiä tai personoitua kuvaa olet aktiivisesti klikannut, ja voimme näin tallentaa, mikä verkkosivustomme sisältö kiinnostaa sinua erityisesti.

.

Työkalu käynnistää myös muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja. Jos olet tehnyt deaktivoinnin verkkotunnus- tai evästetasolla, tämä pysyy voimassa kaikkien Google Tag Managerilla toteutettujen seurantatunnisteiden osalta.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Lisätietoa Google Tag Managerista ja Googlen tietosuojakäytännöistä saat osoitteesta: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.6 Google WebFonts

Sivustomme käyttää niin sanottuja Web Fonts -fontteja fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Google WebFontsin tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Ireland Limited on osa Google-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Kun kutsut sivun, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimen välimuistiin, jotta tekstit ja fontit voidaan näyttää oikein. Tätä varten käyttämäsi selain muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin. Näin Google voi tietää, että verkkosivustollamme on käyty IP-osoitteesi kautta. Google Web Fonts -fontteja käytetään verkkosivustomme yhtenäisen ja houkuttelevan ulkoasun takaamiseksi.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Lisätietoa Google WebFontsista ja Googlen tietosuojakäytännöistä saat osoitteesta: https://developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/.

14.7 Proven Expert

Käytämme verkkosivustollamme ”Proven Expert”-palvelua. Toiminnanharjoittaja on Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berliini, Saksa. Palvelun käytön tarkoituksena on integroida asiakasarviot verkkosivuillemme. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden arvioida palveluita verkkosivustollamme. Kun luot luokituksen, lisäosa kerää ja tallentaa sähköpostiosoitteesi sekä tekniset tiedot siihen liittyvään lokitiedostoon. Näihin kuuluvat IP-osoitteesi ja tiedot käyttämästäsi verkkoselaimesta. Lisäksi lisäosa tallentaa muita tietoja, jotka annat vapaaehtoisesti.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Expert Systems AG:n tietosuojakäytäntö on nähtävissä osoitteessa: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

14.8 YouTube (Videot)

Olemme integroineet YouTube-komponentteja tälle verkkosivustolle. YouTubea hallinnoiva yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. YouTube, LLC on Google Ireland Limitedin tytäryhtiö, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

YouTube on internetin videoportaali, jonka avulla videon julkaisijat voivat julkaista videoleikkeitä ilmaiseksi ja muut käyttäjät voivat katsella, arvioida ja kommentoida niitä, myös ilmaiseksi. YouTube mahdollistaa kaikenlaisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi Internet-portaalin kautta voi katsella kokonaisia elokuva- ja televisio-ohjelmia, mutta myös musiikkivideoita, trailereita tai käyttäjien itsensä tekemiä videoita. Joka kerta, kun käytät jotakin tämän verkkosivuston yksittäistä sivua, jota me ylläpidämme ja johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), kyseinen YouTube-komponentti pyytää automaattisesti IT-järjestelmäsi Internet-selainta lataamaan vastaavan YouTube-komponentin esityksen YouTubesta. Lisätietoja YouTubesta on osoitteessa https://www.youtube.com/yt/about/de/. Tämän teknisen menettelyn puitteissa YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla olet vieraillut.

.

Jos olet samanaikaisesti kirjautuneena YouTubeen, YouTube tunnistaa, millä verkkosivumme alasivulla vierailet, kun avaat YouTube-videon sisältävän alasivun. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja ne liitetään YouTube-tiliisi.

YouTube ja Google saavat aina YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että olet vieraillut verkkosivustollamme, jos olet kirjautunut YouTubeen samaan aikaan, kun kutsut verkkosivustoamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsautatko YouTube-videota vai et. Jos et halua, että näitä tietoja siirretään YouTubelle ja Googlelle, voit estää tietojen siirron kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi ennen verkkosivustomme käyttämistä.

Nämä käsittelytoimet suoritetaan yksinomaan silloin, kun nimenomainen suostumus on annettu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Voit tutustua YouTuben tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Oikeutesi rekisteröitynä

15.1 Oikeus saada vahvistus

Sinulla on oikeus pyytää meitä vahvistamaan, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja.

15.2 Oikeus saada tietoja DS-GVO 15 artikla

Sinulla on oikeus saada meiltä milloin tahansa maksutta tietoja sinusta tallennetuista henkilötiedoista sekä kopio näistä tiedoista lain säännösten mukaisesti.

15.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen DS-GVO 16 artikla

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Sinulla on myös oikeus vaatia puutteellisten henkilötietojen täydentämistä ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset.

15.4 Poistaminen DS-GVO 17 artikla

Sinulla on oikeus vaatia, että poistamme sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin laissa säädetyistä perusteista on voimassa ja että käsittely tai tallentaminen ei ole tarpeen.

15.5 Käsittelyn rajoittaminen DS-GVO 18 artikla

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme käsittelyä, jos jokin lakisääteisistä vaatimuksista täyttyy.

15.6 Tietojen siirrettävyys DS-GVO 20 artikla

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että me, joille henkilötiedot on toimitettu, estämme sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai DS-GVO:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen tai DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja että käsittely suoritetaan automaattisten menettelyjen avulla, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

.

Käyttäessäsi tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta tietojen siirrettävyyteen sinulla on myös oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja jos se ei vaikuta haitallisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

15.7 Vastalause DS-GVO 21 artikla

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan DS-GVO 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan (yleisen edun mukainen tietojenkäsittely) tai f alakohdan (tietojenkäsittely etujen tasapuolisen arvioinnin perusteella) perusteella

.

Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa, DS-GVO:n 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua profilointia.

Jos vastustat, emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa käsittelylle pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Perusteena voi olla myös henkilötietojen käsittely.

Kohtaisesti käsittelemme henkilötietoja suoramainontaa varten. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoraan mainontaan. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin.

Sinulla on lisäksi oikeus vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka suoritamme tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten DS-GVO:n 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällainen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

.

Voit vapaasti käyttää vastustamisoikeuttasi automatisoitujen menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä tietoyhteiskunnan palveluiden käytön yhteydessä, huolimatta direktiivistä 2002/58/EY.

15.8 Suostumuksen peruuttaminen tietosuojalainsäädännön nojalla

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa tulevaisuutta varten.

15.9 Valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

16. Henkilötietojen rutiininomainen tallentaminen, poistaminen ja suojaaminen

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi tai jos yrityksemme soveltama lainsäädäntö niin määrää

.

Jos säilytystarkoitusta ei enää sovelleta tai säädetty säilytysaika päättyy, henkilötiedot suojataan tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten säännösten mukaisesti.

17. Henkilötietojen säilytyksen kesto

Henkilötietojen säilytyksen keston kriteerinä on vastaava lakisääteinen säilytysaika. Määräajan päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai aloittamiseksi.

18. Tietosuojaselosteen ajantasaisuus ja muuttaminen

Tämä tietosuojaseloste on tällä hetkellä voimassa ja sen tila on: tammikuu 2023.

Internetsivujemme ja tarjoustemme jatkuvan kehittämisen tai muuttuneiden oikeudellisten tai virallisten vaatimusten vuoksi tätä tietosuojaselostetta voi olla tarpeen muuttaa. Voit milloin tahansa tutustua voimassa olevaan tietosuojaselosteeseen ja tulostaa sen verkkosivuilta osoitteesta ”https://www.alfix-systems.com/de/datenschutzerklaerung/”.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu tietosuojaohjelmiston avulla: audatis MANAGER.